Helpo:Català

De Wikipedio

Benvingut a la Wikipedia en ido. L'ido, conegut originàriament com esperanto reformat, fou creat el 1907 per un comitè de lingüistes i professors de la Delegació per a l'Adopció d'una Llengua Auxiliar Internacional, una associació que agrupava 310 organitzacions i 1250 intel·lectuals d'arreu del món. Després d'estudiar tots els projectes existents, la Delegació escollí oficialment l'ido com l'idioma més apte per ser emprat com a llengua auxiliar internacional.

Hom pot observar de quina manera l'ido s'assembla a l'esperanto, com hi ha nombrosos mots idèntics i de quina manera manquen marques diacrítiques, s'empra la lletra Q, augmenta la quantitat de sufixos o disminueix la del prefix 'mal'.

Si estudieu ido i voleu escriure a la nostra Wikipedia, endavant les atxes! Comptem amb gent que corregirà les faltes que pogueu fer. En aquesta línia, feu ús de la menció {{revizo}} si creieu que el vostre article necessitarà ser revisat gramaticalment.

La pàgina principal de la llengua ido és aquesta. Trobareu les publicacions en Ido aquí, i un fòrum en català per a l'aprenentatge, la pràctica i la promoció de l'Ido aquí mateix: [1].