Irez a kontenajo

Uzanto Debato:Jopali

Paĝenhavo ne ekzistas en aliaj lingvoj.
De Wikipedio

Kara Tiberio

Ne esas necesa atakar me che Wikipedio, me esas idisto qua nultempe atakis vu, nek kritikis vu, en la disputo inter vu ed ULI me esis ed esas tote neutra.

Nula vorto qua komencas per M oficaligesis depos 2010, quale vu bone savas. Me aceptas vera korektigi (exemple porto > pordo) ma voluntez ne enduktar vorti neoficala e kontroversala aden mea artikli. Me nule asertas ke Wikipedio esas mea "personala diario", me probas skribar korekta Ido.

Se vu duras redaktar mea artikli tale, me tote simple raportos vu a la autoritati di Wikipedio.

Kordiala saluti JC

Ne esas vera ke vu nultempe atakis me: vu atakis me e defensis Loic Landais en la mesajo 4574 di linguolisto, skribante: "La sama averto a vu pri la tono dil suba mesajo, notante ke Loic esas membro di ca grupo."

To esas quale dicar ke, quoniam me ne esis membro di idolisto pro la neyusta ekpulso da Loic Landais, lu darfas kalumniar me en idolisto. E lu vere kalumniis me en idolisto en mea absenteso, e tamen vu nultempe avertis lu.

Do esas evidenta vua partisaneso: fakte, quik pose, vu ne defensis me kontre l'ataki e la kalumnii da Partaka en vua forumo linguolisto, malgre mea demando a vu en la mesajo 4577.

En la mesajo 5063 di linguolisto vu skribas: "Pro ula neexpikebla motivo, Ido nun mortas.", e vu havas la kurajo asertar: "nulu devas sentar su personale responsanta pri la situeso quon me deskriptis" e "Nulu personale responsas pri ta problemi."

Vu havas la kurajo afirmar ke nulu responsas pri la problemi di Ido, kande esas evidenta ke Loic Landais responsas pri to pro lua violaco di la statuti e lua shaminda e diktatorala konduto, qua duktis a la morto di la DK ed a la dizastro nuna. Do esas evidenta vua partisaneso kun Loic Landais.

Malgre ke me montris la voti di la DK-ani por l'oficaligo di "dijitala", vu asertis ke ol esas neoficala sen irga expliko logikala, nur pro ke Loic Landais deklaris to. Ico esas klara partisaneso, e tote NE neutreso quale vu asertas nun.

Sive en linguolisto, sive en la wikipedia vu sorgoze selektis plura artikli kontenanta la vorto "dijitala", ya por asteriskizar ol e montrar ol a me e ad omni. Ne esas posibla ke vu selektis hazardale tala artikli, una pos l'altra, sempre kun ta vorto, nam ta vorto ne esas tante difuzita. Es evidenta vua agacado a me, quankam vu negas lo.

Me repetas: la wikipedio ne esas vua diario personala, e la pagini di wikipedio quin vu kreas ne esas vua personala, ma esas pagini di enciklopedio montrata a la populo, qui devas reflektar korekta e nuna Ido. Vu ne darfas decidar pri la linguo.

Metroo esas vorto oficala de la 23ma di junio 2015, kande me, kom sekretario por linguala questioni reguloze elektita, reprezentis ULI por komunikar oficale linguala decidi; e me sendis la Oficala Komunikilo qua informis pri lo.

Omno diferanta esas vua opiniono personala, e ne fakto.

Do vu ne darfas asertar lo kontrea e dissendar falsa informo en la wikipedio, quo esas kalumnio a me misinformanta pri mea ofico.

Me avertas vu: se vu duros per tala kalumnii, esas me ta qua raportos vu al autoritati di wikipedio. Tiberio Madonna Jopali (diskuto) 13:01, 18 may. 2017 (UTC)[respondez]


Kara Tiberio,

Voluntez kalmigar vu. Wikipedio ne esas apta loko por prolongar la disputo inter vu e la DK di ULI, disputo qua nultempe inkluzis me. Vu ne darfas interpretar taco mealatere kom konkordo kun la DK di ULI. Me repetas: me esas, e sempre esis neutra en la disputo.

Pri la eventi che Linguolisto, ti nule relatis la disputo, me nur agis kom administranto responsanta. Averto a vu, od ad altru, ne implikas konkordo kun ta persono, o deskonkordo kun l'altra partiso.

Me nur volas quiete redaktar texti che Wikipedio, loko adube me retretis pro la problemi en Idia. Pro quo vu persekutas me hike? Ka vu preferus, ke nulu kreez artikli che Wikipedio?

Me ne deziras enemikaleso kun vu. Me respektas vua laboro por Ido, me regretas la disputo inter vu ed ULI, me deziras restar neutra e quiete laborar che Wikipedio.

Me preferus evitar oficala disputo-procedo. Me anke preferus ke vu ne plus redaktez mea artikli che Wikipedio.

Kordiala ed amikala saluti JC


Me tote ne persekutas vu. Me simple respondas ad anomalaji. Ica disputo tote ne volesas da me, qua anke volas paco en Idia. Me laudas vua laboro en la Wikipedio, ma ol devas ne esar kauzo di disputi. Me ne redaktos vua artikli, ecepte se vu insertos anciena vorti vice moderna oficala vorti: en ta kazo, me emendos li.

Kordiale, Tiberio Madonna Jopali (diskuto) 13:52, 18 may. 2017 (UTC)[respondez]


Kara Tiberio

"Subtera fervoyo" ne esas anciena vorto, ol esas deskripto per altra vorti di la koncepto. "Subtera fervoyo" esas fervoyo qua esas subtera, o sub la tero. Supozez, ke me aceptus "metroo" kom oficala, lore me tamen darfus skribar "subtera fervoyo", ka ne? Ka me mustas uzar vorto, nur pro ke ol esas oficala? La vorti "subtera" e "fervoyo" esas oficala, ka vu asertas ke me ne darfas uzar oficala vorti en mea artikli?

Me bezonas savar, se me riinstalos "subtera fervoyo", ka vu itere revokos ta chanjo?

Kordiale JC


Kande me dicis "anciena vorti", kompreneble me intencis dicar anke "anciena expresuri", e pro mem plu bona motivo: on adoptas simpla vorti internaciona anke por evitar plu longa expresuri: "blogo" esas "diario interretala", ma nulu dicas "diario interretala", ka ne? Ica pagino: https://io.wikipedia.org/wiki/Urbala_fervoyo kreesis pro ke en Ido lore ne existis la simpla vorto "metroo"; se ne, on agabus altramaniere, e fakte la korespondanta pagini, exemple, en la Franca, en la Hispana, en l'Italiana, en Esperanto, havas la simpla vorto. La versiono en Ido aparas kun pezoza titulo qua montras povra linguo (e lo esas tote evitinda!).

Do ula afero esas uzar frazo por aparta deskripto en certena kazi, ed altra afero esas evitar sorgoze uzar certena vorti intencale, pro certena motivi. Me kredas ke vu bone intelektas to quon me volas dicar.

E nun me renversas la questiono: se on darfas uzar kombinuro de vorti kom expresuro por deskriptar simpla koncepto, altralatere on anke darfas chanjar ol a plu simpla e nemediata expresuro kun unika vorto, ka ne? En altra vorti, se vu esas libera skribar "subtera fervoyo", me anke darfas chanjar ol a "metroo". Me repetas ke la pagini di Wikipedio, mem le kreita da vu, ne esas vua proprietaji, ma pagini di enciklopedio por la populo.

Do se vu chanjos itere "metroo", me itere pozos ol. Me regretas, ma me agos tale til ke me konvinkesos ke vua selekti ne esas agaci; e me bone montris ta afero kande me parolis pri "dijitala", supere.

Tiberio Madonna Jopali (diskuto) 14:46, 18 may. 2017 (UTC)[respondez]


Kara Tiberio

Per ta logiko, vu certe DARFUS chanjar "subtera fervoyo" a "metroo", ma me anke darfus revokar vua chanjo. Vu darfus facar senfina tala chanji di artikli en Wikipedio, ma la prefero dil originala autoro devas respektesar, ka ne?

La maxim bona solvo, esas ke vu ne redaktez me artikli, o nur facez nekontroversala valida emendi, quala porto > pordo.

Me repetas, ke me deziras evitar oficala disputo-procedo. Ma me ne deziras abandonar mea tranquila laboro che Wikipedio.

Kordiale JC


Ka la prefero dil originala autoro? Me repetas ke Wikipedio ne esas vua verko literaturala, kun yuri di autoro. Irgu darfas chanjar expresuro por plubonigar artiklo, e mea chanjo plubonigas l'artiklo per uzar expresuro plu lejera, plu rapide komprenebla internacione e montranta linguo plu richa e moderna. Voluntez cesar konsiderar vua artikli kom netushebla verki personala. E voluntez cesar agacar me per ta subtila moyeni. Certe, vu ne deziras abandonar vua tranquila laboro, ma qua dicas ke vu devas abandonar ol? Me ne dicas lo! Durez vua tranquila laboro, ma sen agacar me: anke me deziras laborar tranquile.

Kordiale, Tiberio Madonna Jopali (diskuto) 15:13, 18 may. 2017 (UTC)[respondez]

Kara Tiberio

Esas vu, qua agacas e persekutas me. Me ne egardas mea artikli kom netushebla, e pro to me aceptas valida, senkontroversa emendi. Ma anke asertis che Idolisto lo sama.

Qua aprobis "metroo"? Kad on konsideris la proximeso a "metro" (unajo mezurala)? Pro quo me devas aceptar "metroo"? Pro quo ne "metropoliteno", exemple?

Kordiale JC


Me ne persekutas vu: me sempre reaktas al ataki dil altri. Me montris bone, supere, vua agado kontre me e favore Loic Landais: respondez ad omna punti! Pri "metroo", ka vua questioni esas administrala o linguala?

Se administrala, la vorto aprobesis automatale da la DK pro la recevo di la Sekretariala Cirkulero sendita da me. Se la DK-ani volabus repulsar la vorto, li povabus e devabus votar "no"; li ne agis lo. Me klare informis pri la tota afero. Anke vu ne respondis kande me transparante e honeste publikigis la propozo, sekondante la mobbing generala; ne negez lo! Se vu ne prizis la vorto, pro quo vu ne respondis?

Se linguala, me respondas tale: ne esas posibla konfundo a "metro" pro la diferanta acento: en plura kazi Ido solvas kolizioni per tala moyeno. La vorto "metroo" sustenesas da sis fontolingui kontre zero. Kontree "metropoliteno" sustenesas da nur du fontolingui, ed anke en ta lingui ol esas min uzata kam "metro".

Ka to suficas? Semblas a me, o plu bone es ya evidenta, ke vu esas persekutanta me. Cesez atakar me e voluntez durar vua laboro honeste.

Tiberio Madonna Jopali (diskuto) 15:42, 18 may. 2017 (UTC)[respondez]